Kandydat na Prezydenta Rzeszowa

Janusz Niemer

Racjonalne korzystanie z wszelkich Subsydiarnośćdostepnych programów pomocowych

i wsparcia, krajowych i zagranicznych oraz UE.

Rzeszów jest to zespół naczyń połączonych, więc widzę to jako współdziałanie miasta i wsi. Jak choćby w zakresi e zabezpieczenia żywnościowego, czy komunikacji.

 

 1. W pierwszej kolejności chcę wykonać audyt w urzędzie i podległych

jednostkach, aby mieszkańcy znali sytuację miasta i wiedzieli, z jakiej pozycji startuje nowy prezydent i nowa rada.

 1. Bezpieczeństwo:

Jednak pierwsza decyzja w sprawach najważniejszych dla miasta i mieszkańców, to kwestie bezpieczeństwa, co staram się wszędzie podkreślić. Bezpieczeństwo pod każdym względem:

Fizycznym: żeby ludzie w razie konfliktu zbrojnego wiedzieli jak reagować na sygnały ostrzegawcze, alarmowe o zagrożeniu, kto je ogłasza, jak brzmią i co zrobić po ich usłyszeniu. Czy mamy wystarczającą ilość schronów, czy wszyscy się tam zmieszczą? Czy wiesz gdzie jest najbliższy schron Twojego domu, Twojego miejsca pracy czy szkoły Twoich dzieci? gdzie mogą się schronić i czy jest dla nich miejsce, czy i gdzie są zapasy wody żywności i lekarstw.

Żywnościowym: współpraca z lokalnymi rolnikami Agencjami ARiMR i KOWR. Montaż mlekomatów (możliwość zakupienie mleka nieprzetworzonego), seromaty
i jajomaty, aby nadać symbiozę działania wsi i miasta i przy okazji zwiększając bezpieczeństwo zbytu dla rolników, a dla mieszkańców dostęp do zdrowej lokalnej żywności.

Jednym z bardziej przerażających fragmentów raportu NIK z 2019r., jest zwrócenie uwagi na to, że prawo żywnościowe nie chroni w wystarczającym stopniu przed procederem takim jak fałszowanie żywności. Cytując treść raportu:

Prawo żywnościowe powinno mieć także na celu zapobieganie oszukańczym praktykom oraz fałszowaniu żywności. Fałszowanie żywności należy rozpatrywać zarówno w aspekcie zdrowotnym (np. stosowanie niedozwolonych składników), jak i bezpieczeństwa ekonomicznego (np. oferowanie (np. stosowanie niedozwolonych składników), jak i bezpieczeństwa ekonomicznego (np. oferowanie produktu o niskiej jakości w cenie i ze specyfikacją produktu gatunkowo lepszego).

W zleconej przez NIK ekspertyzie wśród dodatków, które mogą wywoływać alergie wymieniono barwniki spożywcze, szczególnie syntetyczne (m.in. E 123, E 110, E 122) oraz konserwanty z grupy siarczynów. Wskazano również, że niektóre barwniki (E120 koszenila, E124 czerwień koszenilowa i E 129 czerwień Allura), mogą powodować groźny dla życia wstrząs anafilaktyczny.

W ekspertyzie stwierdzono ponadto, że częste używanie kwasu askorbinowego E 300 może przyczyniać się do powstania nadkwasoty, tworzenia kamieni nerkowych, a w wyniku jego reakcji z benzoesanem sodu E 211 uwalnia się rakotwórczy benzen. 

W ocenie NIK obowiązujący system nadzoru nad jakością żywności jest dysfunkcjonalny. Trudno bowiem zaakceptować sytuację, w której właściwe organy realizują swoje zadania ustawowe bez uwzględnienia kwestii bezpieczeństwa kontrolowanej żywności. Problemem jest także rozproszenie kompetencji poszczególnych inspekcji. Utrudnia to eliminację wprowadzania na rynek produktów spożywczych, które nie spełniają normy w zakresie stosowania substancji dodatkowych. Zdaniem Izby brakuje jednego organu odpowiedzialnego za nadzór nad rynkiem dodatków do żywności.

 

Medycznym: zabezpieczenie lekarstw niezbędnych jak choćby insulina ( zgodnie
z  odrębnymi wymogami).

Zaspokojenie w źródła wody. Tutaj mam na myśli źródła geotermalne, które zaspokajają mieszkańców wielowymiarowo. A więc zabezpieczenie potrzeb sektora bytowo-komunalnego, przemysłowego (zakłady kosmetyczne i spożywcze)
i rekraacyjnego jak baseny, spa, termy i miejsca rekraacji. W czasie kiedy mamy zapowiedzi wzrostu cen energii geotermia pozwoliłoby na niskie opłaty.

Czy nie dziwi Was, że pomimo że jesteśmy krajem bardzo zasobnym w przeróżnego rodzaju złoża: Dlaczego nie możemy tego exploatować 

 • Największe złoża miedzi, węgla i siarki w Europie ciągle mnie możemy się wybić. Olbrzymie zasoby srebra i tytanu i choćby złoża wód geotermalnych pod ziemią. Takie tutaj posiadamy

Według NIK, możliwości zagospodarowania ciepła z wód termalnych w Polsce nie były wykorzystane w stopniu adekwatnym do posiadanych zasobów tej energii oraz do korzyści wynikających z jej zastosowania. Choć krajowe zasoby geotermalne zostały dobrze rozpoznane, to potencjalni inwestorzy mieli utrudniony dostęp do informacji o możliwościach ich zagospodarowania w konkretnych lokalizacjach. Wykorzystanie energii geotermalnej stanowi alternatywę dla spalania paliw kopalnych – zmniejsza zależność od niestabilnych rynków i cen gazu, ropy czy węgla. Wody termalne są efektywnym źródłem energii, która w przeciwieństwie do większości odnawialnych źródeł energii, jest dostępna zawsze oraz niezależna od pogody czy też pory roku. Zagospodarowanie wód termalnych w Polsce w celach ciepłowniczych nie jest popularne, pomimo dysponowania znacznymi krajowymi zasobami geotermalnymi – zasoby eksploatacyjne tej energii odpowiadają ok. połowie rocznej produkcji ciepła koncesjonowanych wytwórców ciepła w Polsce. Udział energii geotermalnej w pozyskaniu OZE w Polsce jest najniższy spośród dziewięciu podstawowych nośników tej energii. Krajowe zasoby geotermalne zostały dobrze rozpoznane. Jednym z zadań Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIG – PIB) było właśnie wytypowanie perspektywicznych lokalizacji dla wykorzystania energii geotermalnej. Skoncentrowano się jednak na mniejszych miejscowościach (poniżej 50 tys. mieszkańców) czyli na lokalizacjach potencjalnie mniej perspektywicznych dla inwestycji geotermalnych. W połowie 2020 r. dla 11 wytypowanych miejscowości PIG-PIB opracował wstępne studia techniczno-ekonomiczne, mogące służyć jako podstawy dla przyszłej realizacji projektów geotermalnych. Jednak do zakończenia kontroli NIK, zainteresowanym gminom oraz pozostałym interesariuszom, nie przedstawiono efektów tych prac. Częste zmiany programów oraz ich duża liczba nie ułatwiała inwestorom starań o środki wsparcia, komplikowała także prowadzenie ich obsługi przez NFOŚiGW. Spełnienie warunków opłacalnego wykorzystania ciepła geotermalnego jest łatwiejsze w większych miejscowościach, w których ciepło to służy głównie do zaspokajania bazowej części potrzeb sektora bytowo-komunalnego. Wykorzystanie energii geotermalnej poprawiło lokalne bezpieczeństwo energetyczne, w części uniezależniło miejscowości od dostępności i zmian cen paliw kopalnych oraz przyczyniło się do osiągania przez gminy dodatkowych korzyści np. środowiskowych (przykładowo Zakopane kupując ciepło geotermalne z Geotermii Podhalańskiej, uzyskało w ciągu roku spadek emisji zanieczyszczeń do powietrza porównywalny do spalenia 13,6 tys. ton węgla kamiennego).

Burza zaczęła się w 2018r., gdy prof. Jacek Zimny z Krakowa, uznany w kraju autorytet w dziedzinie geotermii i członek Narodowej Rady Rozwoju przedstawił stan badań nad zasobami wód geotermalnych pod Rzeszowem. Odbyło się to na konferencji samorządowców w Rzeszowie zatytułowanej „Energia Geotermalna szansą dla Rzeszowa i Podkarpacia”. Naukowiec wypowiedział się też dla rzeszowskich mediów.

Ponad 20 lat prof. Sokołowski i prof. Zimny, wykonali na zlecenie władz Rzeszowa opracowanie, które potwierdziło obecność pod powierzchnią miasta energii geotermalnej. – Uzyskanie tych wyników było możliwe dzięki przebadaniu aż 27 odwiertów wykonanych wcześniej przez PGNiG. Z tą liczbą odwiertów Rzeszów jest jednym z najlepiej przebadanych miast w Polsce pod kątem występowania gorących źródeł. Najkorzystniejsze warunki do eksploatacji wód występują na Zalesiu i na Staroniwie-Kielanówce. Ale to tylko badania. Następnym etapem powinno być wybranie konkretnego złoża, wykonanie docelowych wierceń i ich eksploatacja. Przykro mi to powiedzieć, ale do tej pory w Rzeszowie nic nie uczyniono w tym kierunku. Szkoda, bo to zmarnowane 20 lat dla geotermii w tym mieście, a inne miasta są już teraz znacznie bardziej zaawansowane” – ze smutkiem stwierdził profesor. A to było w 2018 roku.

Jeszcze kilkanaście lat temu polskie samorządy podchodziły do tematu nieufnie, ale po wielkim sukcesie zbudowania ogrzewania geotermalnego na Podhalu i jeszcze w kilku innych miastach Polski, (Poddębice, Uniejów, Stragard, Pyrzyce, Mszczonów,)podejście  trochę się zmieniło. Dla Rzeszowa najwcześniej, bo ponad 20 lat temu, posiadano dane naukowe o obecności wód. Szkoda, że do tej pory efekty praktyczne dla miasta są tak znikome.

Źródło: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/energia-wod-termalnych.html

https://czytajrzeszow.pl/?idd=27&id=1266&poz=mr1&show=-1&pagebda1_mobile=0

 

– Organizowanie obrony cywilnej zgodnie z założeniami ustawy, (która póki co jeszcze nie powstała), podmioty zajmujące się ochroną ludności w czasie pokoju mają w czasie wojny przekształcić się w podmioty obrony cywilnej.
Osoby tworzące personel obrony cywilnej mają być zwolnione od mobilizacji do sił zbrojnych, nie będą podlegać przydziałom organizacyjno-mobilizacyjnym do jednostek zmilitaryzowanych. Członkowie personelu OC otrzymają za to przydział do podmiotu obrony cywilnej,

Musi być stworzony:

–   Czytelny system ostrzegania i alarmowania w przypadku wystąpienia zagrożeń.

–   Omówione zagadnienia ewakuacji i przyjęcia ludności.

–   System ewidencji i utrzymania schronów i ukryć doraźnych na potrzeby ludności

i zaznajomienie z nim mieszkańców.

–   Wzmacnianie społecznej odporności.Wypracowanie właściwych zachowań

w sytuacjach zagrożenia i umiejętności samoochrony. Ma to nastąpić poprzez

zwiększenie świadomości ryzyka, organizowanie szkoleń i ćwiczeń oraz

instruowanie obywateli o zasadach postępowania w sytuacjach kryzysowych.

–   Wprowadzenie społecznych kampani informacyjnych.

–   Budowanie zasobów i struktur ochrony ludności i obrony cywilnej.

– Stworzenie systemu monitorowania skażenia elektromagnetycznego, (w centrum

i w dzielnicach w ktrórych mieszkańcy będą o to zabiegać), tak żeby Rzeszowianie

wiedzieli, w jakim środowisku przebywają.

 

 1. Tereny zielone

Powinny być zabezpieczane na etapie planowania przestrzennego. Dzisiaj musimy ochronić praktycznie każdy zielony teren miasta, a więc najbardziej priorytetowo potraktowałbym tutaj ochronę terenów rekreacyjnych nad wisłokiem i żwirownią.

–   Zabezpieczenie ROD-ów, aby te tereny pozostały zielone.

–   Uzupełnieniem mogą być ogrody kieszonkowe,

–   Oczywiście ścieżki rowerowe również poza miasto ( tutaj ważna jest współpraca z

poszczególnymi gminami

–  Budowa na Zalesiu lub Lisiej Górze ogrodu zoologicznego lub zwierzyńca

– Inteligentny flip, czyli przemieszczenie terenów wojskowych poza miasto, część tych terenów również można zagospodarować na tereny zielone i nowe mieszkalnictwo. Działanie takie zwiększa również bezpieczeństwo mieszkańców, ponieważ potencjalne cele ataków takie jak bazy wojskowe, zostaną wyprowadzone poza obszar gęstej zabudowy i przy okazji dla wojska zwiększa się możliwości manewrowe.

–   Punkty widokowe z ławeczkami.

Animatorzy turystyki (np: organizatorzy cotygodniowych wypadów rowerowych zabezpieczonych przez wolontariuszy i innych służb pod patronatem miasta, tak żeby bezpiecznie można było wysłać dziecko na rajd) w ramach również Honorowego wolontariusza.

 

 1. Komunikacja:

Kontynuacja rozpoczętych inwestycji, nie tylko aktualnych, wszystkich dobrych, bez względu na barwy polityczne.

–   Polityka planistyczna i strategie muszą iść razem i mogą, a nawet powinny

powstać razem z gminami. Niestety obecne plany zagospodarowania przestrzennego

to niespełna 17%, a dobrze by było min 50%. Jak są plany zabudowy to wiadomo

gdzie co powstanie, jeżeli nie ma, to działa sie poprzez warunki zabudowy. No i tutaj

jest stworzona przestrzeń dla patologii.

–   Miejsca parkingowe tzw. Park and Ride ulokowane nieopodal pętli przystanków

autobusowych lub stacji kolejowych, pozwalające na bezpieczne zostawienie

samochodu i dalsze kontynuowanie podróży komunikacją miejską. Darmowy 20-30

min bilet autobusowy i inne profity za jazdę autobusem. No i tutaj również

współpraca z ościennymi gminami, żeby również tam powstawały żłobki

i przedszkola. Wiadomo, że rodzice swoje pociechy dalej będą dowozić samochodem

do miasta choćby niewiadomo jak było zakorkowane, bo jest to życiowo dla nich

uzasadnione i jedyne możliwe rozwiązanie czyli zawieść swoje dzieci do przedszkoli,

które są w Rzeszowie. Więc nawet na tym prostym przykładzie widać zależność.

Polityka planistyczna powinna uwzględniać współpracę poszczególnych gmin

w rozwoju w taki sposób aby również tam powstawały żłobki i przedszkola.

–   Darmowe parkingi dla inwalidów  nie tylko w wyznaczonym miejscu – możesz

stanąć tam gdzie jest Ci najdogodniej

–   Częstsza komunikacja podmiejska do części peryferyjnych

–   Tam gdzie się da ronda turbinowe – jak choćby na Pobitnym.

–   Tunele zamiast wiaduktu – przykład Wyspiańskiego-Hofmanowa

–   Działania kosmetyczne – zwykle niskonakładowe ale istotne dla przepływu samochodów

–   Poszerzenie newraligicznych ulic, jak choćby: Kwiatkowskiego, na osiedlach Wilkowyja czy Bałtycka.

–   Połączenie Zaleskiej z Lwowską aby omijać rejony osiedla Wilkowyi.

Tańsze parkingi dla mieszkańców Rzeszowa o 20 %. (Przykład -Zakopane).

Tutaj mieszakasz tutaj zostawiasz podatki, powinieneś mieć też profity.

 

 1. Młodzież: to osoby o różnorodnych zainteresowaniach i potrzebach. Tak więc

oferta musi być różnorodna. Poczucie wpływu poprzez Radę Młodych i Miejski Budżet Młodych

–   Festiwal Młodych Twórców, który wspiera młodych artystów

–   Hackatony (YouthKrak Hack), będące kuźnią pomysłów młodych ludzi na miasto

–   Wspieranie idei klas patronackich. Wybrane przedsiębiorstwo przygotowuje

uczniów do pracy w określonej branży.

–   Pomoc w doborze ścieżki kariery

–   Promocja przedsiębiorczości poprzez inkubator przedsiębiorczości, gdzie każdy

młody będzie mógł spróbować swoich sił – będzie miał taką możliwość.

–   Klubo – kawiarnie z szachami, tenisem stołowym, bilardem czy grami planszowymi

– Zielone miejsca wypoczynku.

– Praktyki branżowe dla uczniów i studentów w lokalnych przedsiębiorstwach.

– Programy stażowe angażujące największych pracodawców głównie z podk, którzy umożliwiają najbardziej wyróżniającym się studentom odbycie płatnych staż

– programy startupaowe

– Budowanie świadomości zagrożeń płynących od nowych technologii.

– Dla zainteresowanych nauka umarłych zawodów.

– Stworzenie strzelnicy dla zainteresowanych szkół i klubów strzeleckich.

 – Preferencyjny najem lokalu na działalność gospodarczą jak choćby kawiarnie studenckie, prowadzone przez studentów w lokalach miasta, czy inny pierwszy biznes

– Promocji absolwentów podczas której najlepszemu absolwentowi studiów przyznaje się prestiżową nagrodę, którego zainteresowania wykraczały poza program akademicki i która może poszczycić się znaczącymi osiągnięciami, a także aktywnością w działalności na rzecz środowiska akademickiego, organizacji pozarządowych czy społeczeństwa obywatelskiego.

Organizacja m.in. debat i konferencji studenckich, czy wieczorów Klubowych

– studenci z niepełnosprawnością, czyli najtwardsi z najtwardszych, którzy będąc już studentami pokazali, że się nie poddadzą i to jest potencjał, który trzeba szczególnie zagospodarować i oczywiście udzielić szczególniejszego wsparcia.  doradcy zawodowi/trenerzy lub asystenci młodej osoby niepełnosprawnej, a także zapewnienie ciągłości działań wspomagających proces wchodzenia takich osób na rynek pracy.

– konkurs dla studentów co oni by chcieli zrobić, aby usprawnić komunikację?

– synchronizacji komunikacji miejsko – regionalnej

– wypożyczalnia rowerów i skrytki na rowery na kampusach

–  program odpracuj miesięczny np poprzez prace społeczne choćby lub udział w programie honorowy wolontariusz.

Programy wymiany studenckiej: Przykłady

– Erasmus+ to unijny program wspierający kształcenie, szkolenie, młodzież i sport w Europie. wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, a także na Islandię, do Liechtensteinu, Norwegii, Macedonii Północnej, Serbii i Turcji.

– CEEPUS – Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej Albania, Austria, Bułgaria, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Macedonia Północna, Mołdawia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Serbia czy Węgry.

– NAWA – Narodową Agencję Wymiany Akademickiej  Chiny, Egipt, Japonia, Kazachstan, Macedonia Północna, Tajwan, Tunezja, czy Wietnam.

– AIESEC

– Au Pair

Camp America

– AFS kładzie nacisk zarówno na edukację formalną, jak i na rozwój kompetencji międzykulturowych. Światopogląd, języki

Praca i nauka dla studentów tutaj też znajdziemy kilka programów w których miasto rownież powinno partycypować:

 

Fundusze mogą wpłynąc na jakość studiowania również poprzez:

– Wyposażenie bazy naukowo dydaktycznej

– modernizacja szkolnictwa wyższego

– promocja i nauka umarłych zawodów i  rzemiosła, szkolenia, warsztaty, i staże

– budowa bazy noclegowo mieszkaniowych dla studentów czyli budowa akademików.

Wypoczynek

Współpraca z kościołem w celu realizacji rekolekcji powiązanych z wypoczynkiem.

Wsparcie i współpraca  PTTK

Dlaczeo młodzi wyjeżdżają z podkarpacia, bo nie mają perspektyw. Politycy zmieniają się tylko miejscami a przy ustalaniu budżetów młodzi są na końcu i to też trzeba zmienić.

 

 1. Seniorzy:

–   Samotność wśród starszych stanowi jedno z poważniejszych wyzwań. Istnieje

wiele praktycznych, często nie wymagających dużych nakładów finansowych

rozwiązań, które mogą skutecznie przeciwdziałać tej problematyce.

–   Ogólnopolska Karta Seniora. Celem programu jest aktywizacja seniorów oraz

edukacja osób 60+ z zakresu ekonomii, bezpieczeństwa czy nowych mediów.

–   Poczucie wpływu na miasto  poprzez Radę Seniorów i Miejski Budżet Seniorów.

–   Taksówka dla seniorów niepełnosprawnych powyżej 60 roku

–   Aktywizacja i udogodnienia dla niepełnosprawnych, przy udziale

zainteresowanych

–   Bezpłatne bilety dla seniorów powyżej 70 roku, (kontynuacja)

–   Zniżki dla seniorów na baseny- kontynuacja

–   Nieodpłatna pomoc prawna

Krótsze kolejko do lekarzy specjalistów: Wykorzystanie nowoczesnej telemedycyny (tele KTG, wideo stetoskop, opaski typu smartband, potwierdzanie wizyt sms, ekarstwa przychodzące do domu, i do tego tańsze ( apteki chcące wziąć udział w projekcie muszą zagwarantować najniższą aktualnie obowiązującą cenę
w innych aptekach) oszczędność czasu i kolejek przy chorobach przewlekłych. Metoda ta powoduje, że jest taniej oraz oszczędzamy swój czas i  nie generujemy kolejek.

 

 1. Przedsiębiorcy:

Traktowanie przedsiębiorcy nie jak przestępcy tylko jako kogoś kto wpływa na rozwój tego kraju i tego miasta.

– Bezpłatne doradztwo księgowe, biznesowe i prawne, wsparcie doradców kariery

– Indywidualne, bezpłatne konsultacje skierowane są do wszystkich zainteresowanych niezależnie od dojrzałości biznesowej.

 

Program wsparcia dla firm,

 • Obniżka czynszu
 • Ulgi w spłacie należności
 • Zniżki dla przedsiębiorców, którzy mają lokale przy ulicach, gdzie prowadzone są duże inwestycje.
 • Obniżenie stawek parkowania np. na 3 miesiące.
 • Poruszanie się buspasem, chociażby dla firm z branży gastronomicznej
 • Rozbudowa Targowisk i opłaty zależne od stażu najmu
 • Platforma zakupowa – nie tylko internetowa.

– Subsydiarność

 1. Sport

Musimy posiadać dobre obiekty sportowe:

– Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne na Resovi

– kryte lodowisko

– infrastruktura narciarska na Matysówce.

Pomoc dla klubów sportowych w pozyskiwaniu środków finansowych na swoją działalność. Przy budowie tych pobiektów należy skorzystać z każdego możliwego wsparcia finansowego od Minsterstwa Sportu, fundusze zewnętrzne po środki własne.

Musi też być rozbudowana infrastruktura sportowa w mieście nie tylko dla wyczynowców ale i wszystkich mieszkańców, jak ścieżki rowerowe, czy szlaki dla piechurów i biegaczy. Potrzebna jest współpraca międzygminna żeby te szlaki
i trasy nie kończyły się na granicy Rzeszowa ale były kontynuowane poza granice miasta.  Międzygminne trasy.

Pomoc przy:

– zakupie sprzętu sportowego,

pokryciu kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,

pokryciu kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

 – sfinansowaniu stypendiów sportowych i wynagrodzeniu kadry szkoleniowej

 

 1. Kultura:

– Minimum raz w miesiącu obiad z prezydentem poszczególnych grup zawodowych i społecznych, na których bezpośrednio można wymienić poglądy i zdania  istotnych kwestiach.

– Promocja życzliwości również poprzez program Honorowy wolontariusz, który mógłby pomagać w hospicjum, seniorom, domach dziecka czy w schronisku dla zwierząt. Miasto i prezydent oczywiście się odwdzięczy poprzez: darmowe parkingi

i przejazdy komunikacją podmiejską  oraz karnety z tańszymi wejściami do kina czy teatru.

– Program Opieki nad Zabytkami powinien nie tylko określić uwarunkowania ochrony zabytków w jak najszerszym kontekście zarówno dla dziedzictwa historycznego, kulturowego, religijnego, także archeologicznego w powiązaniu

z ochroną przyrody, krajobrazu kulturowego oraz ekspozycją zabytków i krajobrazu. Powinien być punktem startowym edukacji patriotycznej, dumy i promocji regionu oraz rozwoju turystyki. Współpraca z innymi projektami wojewódzkimi i krajowymi ze wsparciem i pozyskaniem środków UE.

– Pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, a także pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej;

– Zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń;

– Wspieranie rozwoju kultury oraz sprawowanie opieki nad dziedzictwem kulturowym i jego racjonalne wykorzystywanie

– Wspieranie i prowadzenie działań na rzecz integracji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

– Wspieranie demokracji partycypacyjnej

 

 1. Edukacja:

–   Spotkania z ekspertami zdrowego odżywiania

–   Wspieranie nadzoru rodziców nad szkołą(podstawa programowa, zajęcia

pozalekcyjne, jadłospis).

–   Praktyki branżowe dla uczniów i studentów w lokalnych przedsiębiorstwach.

(nie tylko młodzieży)

–   Inicjatywy obywatelskie poprzez profil zaufany lub inny.

–   Na festynach i w szkołach podstawowych i średnich szkolenie z pierwszej pomocy

  Programy stażowe dla absolwentów i bezrobotnych.

–   Wspieranie rozwoju nauki i postępu technologicznego oraz innowacji. Współpraca

między sferą nauki i gospodarki.

–   Ścisła współpraca między ośrodkami edukacyjnymi a przedsiębiorcami

 

 1. Wyzwania inwestycyjne:

–   Zastosowanie nowych technologii zagospodarowania odpadów szpitalnych

(tzw. rozpad molekularny, możliwość produkcji energi i przetwarzanie odpadów na

rzeczy użytkowe. Nie ma komina, nie ma spalania -całkowicie eko.

–   Sortownia śmieci. Sortownia odpadów (szkło, plastik, karton)

–   Rozbudowa atrakcyjnych placów zabaw dla dzieci

–   Wybiegi i place zabaw dla czworonożnych przyjaciół, aby też mieszkańcy nie

musieli znajdować niechcianych niespodzianek na swoich butach.

–   Działania na rzecz szczepienia co 3 lata dla zwierząt (tak jak ma to miejsce choćby w niemczech):

–   Działania na rzecz umożliwienia Awaryjnego źródło ogrzewania ( ogrzewanie drewnem zgodnie z koncepcją skandynawską eko i efektywne). Równowaga między równym dostępem do energii a ochroną środowiska. Stop reglamentacji energii.

– Metro, monorail. Na drogach już jest gęsto a będzie jeszcze gęściej. O tym trzeba było myśleć tworząc plany miejscowe i urbanistyczne miasta a ich prawie nie było i budynki powstawały. Rezerwy terenu na dzisiejszą S19 były zabezpieczone w studium już w latach 90 i trak samo trzeba myśleć o metrze.