Program Wyborczy

KWW RUCH OBRONY POLSKI

Szanowni Mieszkańcy Województwa Podkarpackiego,

W dniu 7 kwietnia 2024 roku w niedzielę Miłosierdzia Bożego staniemy przed wyborem organów jednostek samorządu terytorialnego, w tym radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Nasz wybór nie powinien być tylko oddanym głosem, ale przede wszystkim świadomą decyzją komu powierzymy zarządzanie naszym województwem na kolejne 5 lat.
Program KWW Ruch Obrony Polski został wypracowany wspólnie przez wszystkich kandydatów do Sejmiku Województwa Podkarpackiego. W najbliższych latach pragniemy realizować zadania, które sprawią, że Województwo Podkarpackie będzie lepiej i szybciej się rozwijać. Chcemy zwrócić Państwa uwagę na istotną kwestię, mianowicie podejmowane przez nas działania i postępowania będą prowadzone w oparciu o prawo Boże i Boży porządek.
“W imię przyszłości człowieka i ludzkości trzeba było wypowiedzieć to słowo „solidarność” (..) nie możemy żyć wedle zasady „wszyscy przeciw wszystkim”, ale tylko wedle zasady „wszyscy z wszystkimi”, „wszyscy dla wszystkich”. Bo Polska jest jedna.

Punkty programowe KWW Ruch Obrony Polski:

Polska rodzina na pierwszym miejscu

Rodziny potrzebują bezpieczeństwa i pewności. Mieszkania, zaopatrzenie w żywność, zaopatrzenia w energię, system ochrony zdrowia, mobilność i możliwość zarobkowania są to wspólne obszary, o które wszyscy chcemy zadbać.

#InteligentnyFlip:

możliwe jest uwolnienie atrakcyjnych terenów mieszkaniowych poprzez wymianę terenów wojskowych i przemysłowych w centrach podkarpackich miast na dogodniejsze dla celów wojska lokalizacje poza ścisłą zabudową;

#BezpieczeństwoZatrudnienia:

zwyczaj wymiany kadr przez nową władzę i bezrefleksyjnej, tzw. „miotły kadrowej” na początku kadencji oceniamy jako błąd. Szczególnie jest niepożądane w samorządzie. Stabilność zatrudnienia w sektorze publicznym jest ponadto elementem kluczowym bezpieczeństwa socjalnego wielu rodzin. To klucz do budowania silnej i bezpiecznej społeczności;

#BezpieczeństwoŻywnościowe:

rolnicy walczą dzisiaj o naszą wolność. Ceny w skupie są wielokrotnie niższe niż te, które płacimy w sklepach. Możliwe jest odtworzenie systemu średniego, powiatowego przetwórstwa i przechowalnictwa, co nie tylko zwiększy bezpieczeństwo żywnościowe miasta, ale również wesprze lokalną gospodarkę i obniży ceny dla mieszkańców.

#PoprawaBezpieczeństwaZdrowotnego:

konieczna jest poprawa dostępu do opieki zdrowotnej i skrócenie kolejek do specjalistów. Temu powinny służyć fundusze europejskie. Szerzej należy wprowadzić innowacyjne rozwiązania eZdrowia, pielęgniarek APN, opieki senioralnej i wsparcia dla przewlekle chorych. To kluczowy cel zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Podkarpacia.

#AutorytetNauczyciela:

nasza tradycja i kultura zawsze wysoko stawiała nauczycieli i pracowników oświaty. Potrzeba odzyskać ten etos i autorytet zapewniając wsparcie Sejmiku i pomagając budować prestiż zawodu.

#Longevity:

w 60% nasze zdrowie zależy od stylu życia, relacji z ludźmi i aktywności. Mieszkańcy Podkarpacia mają prawo do wypoczynku i relaksu. Młodzież ma prawo korzystać z obiektów sportowych na preferencyjnych zasadach. Nowoczesna rehabilitacja pozwala wracać do zdrowia. Możemy skutecznie promować kulturę fizyczną, turystykę i rekreację oraz zadbać o potrzeby niepełnosprawnych ale także osób opiekujących się seniorami czy juniorami, np. mamami opiekującymi się dziećmi.

Polski przedsiębiorca na pierwszym miejscu

#ZdążęSystemKomunikacji:

Podkarpacie leży na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych ViaCarpathia, autostrada A4, magistrala kolejowa RFC 8. Środki unijne powinny być wykorzystane na budowę, rozbudowę i przywrócenie terminali, bocznic i małych dworców. Należy wykorzystać tańszy i efektywniejszy tabor. System komunikacji pasażerskiej i przewozu towarów musi być lepiej skoordynowany i wielowarstwowy. Konieczne są ułatwienia administracyjne. Dostęp do infrastruktury przewozu towarów jest kołem zamachowym rozwoju gospodarki regionu. Z powodów gospodarczych Rzeszów powinien być lepiej skomunikowany ze Stalową Wolą i Niskiem.

#SpołecznyWymiarEkonomii:

na rynku pracy istnieje luka podażowa, brakuje ludzi do pracy. Jednocześnie przedsiębiorcom trudno znaleźć pracowników. Ten paradoks można rozwiązać poprzez inteligentne wspieranie i prowadzenie działań na rzecz integracji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym podejmowanie działań zmierzających do wyeliminowania nadmiernego zjawiska bezrobocia na terenie województwa. Dzisiaj możliwa jest wysokopłatna praca dla specjalistów, praca zdalna, nowoczesny zawód - warunkiem jest tzw. reskilling, odbudowa edukacji zawodowej, mikropoświadczenia i współpraca z pracodawcami.

#ObniżenieKosztów:

kluczem do konkurencyjności przedsiębiorstw jest dostęp do taniej energii, transportu i rynków zbytu. Dlatego stawiamy na polską energetykę, wykorzystanie geotermii i polskich zasobów surowcowych.

Polski rolnik na pierwszym miejscu

#OdbudowaPrzechowalnictwa:

rolnik jest często w przymusowej sytuacji - musi sprzedać płody po cenie jaką dyktuje ten, kto może je magazynować i przechować. W przechowalnictwie, przetwórstwie i łańcuchu dystrybucji realizowana jest największa marża. Rynek podzielony jest pomiędzy kilka zagranicznych koncernów. Ze względów bezpieczeństwa musimy odbudować system średniej wielkości magazynów i przechowalni. Ze względu na nasze niestabilne sąsiedztwo stworzenie warunków dla powstania takiego systemu musi być priorytetem działania Sejmiku.

#OdbudowaPrzetwórstwa:

przetwórstwo upadło po ‘89 i wysiłkiem wielu naszych przedsiębiorczych rodaków i sąsiadów odbudowuje się. Sejmik musi stanąć murem za średniej wielkości rodzimymi przetwórcami żywności. Żywność może leczyć, może też szkodzić. Sejmik może i musi wyznaczyć kierunek odbudowy przetwórstwa i skoordynować te działania.

#Foodomaty:

wiele dużych metropolii poza granicami naszego województwa chętnie korzysta z mlekomatów, jajomatów i seromatów. Oblegane są niedzielne targi śniadaniowe. Restauracje poszukują dobrej jakości dziczyzny. Jest moda na produkty regionalne. Brakuje sprawiedliwego systemu umożliwiającego na równych zasadach wsparcie i dostęp do rynków zbytu, aby wykorzystać te trendy i mody.

#InteligentnaWioska:

dzisiaj nie trzeba wychodzić z domu aby mieć dostęp do wirtualnych szkoleń, zdalnej pracy, telemedycyny czy rozrywki. Tereny wiejskie w Europie objęte są programami wspierającymi zaangażowanie społeczności lokalnych tzw. smart village. Istnieje potrzeba wykorzystania tego rozwiązania.

Polskie zasoby na pierwszym miejscu

#OchronaZasobów:

uchwały, strategie, plany i inne akty prawa miejscowego muszą chronić nasze zasoby: ziemię, lasy, wody, góry, piękną przyrodę, bogactwa naturalne. Podkarpacie ma wyjątkowe położenie. Pod ziemią leżą ogromne bogactwa, na które łakomo spoglądają różni interesariusze. Obok stanowionego prawa ważnym elementem ochrony zasobów jest popularyzacja wiedzy o naszym bogactwie i przejrzystość w informowaniu kto te bogactwa eksploatuje.

#LasyPodkarpacia:

plany zagospodarowania przestrzennego, strategia rozwoju i polityka nieruchomości powinny umożliwiać i promować racjonalny dostęp mieszkańców w celu rekreacji, pozyskiwania runa, prowadzenia bartnictwa i pszczelarstwa, dla potrzebujących pozyskiwania chrustu, itp. Opalanie drewnem nie może być zabraniane ani karane na terenie całego województwa. Interes pracowników i służb leśnych, branży drzewnej i stolarskiej, myśliwych oraz innych osób związanych z lasami powinien być jasno i stanowczo artykułowany na forum ogólnopolskim i na forach międzynarodowych. Polityka województwa powinna w większym stopniu uwzględnić i wspierać leśne gospodarstwa węglowe, szkółki i banki genów.

#WodaPolaków:

woda jest zasobem strategicznym. Możliwe i konieczne jest wypracowanie z odpowiedzialnymi służbami strategicznego podejścia do kwestii wody na Podkarpaciu - studnie i indywidualne ujęcia, wsparcie małej retencji, inwentaryzacja urządzeń hydrologicznych w celu efektywniejszej alokacji wsparcia, inwestycje dofinansowywane z budżetów krajowych i środków europejskich - to wszystko powinno służyć mieszkańcom regionu. Dziedzictwo budowniczych zbiornika na Solinie zobowiązuje nas by go nie roztrwonić. Realizacja polityki ekologicznej województwa podkarpackiego z uwzględnieniem zagadnień związanych z adaptacją do zmian klimatu z wykorzystaniem zasad racjonalnego gospodarowanie zasobami przyrody jest naszym obowiązkiem.

#ZasobyHistoryczne:

Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami powinien nie tylko określić uwarunkowania ochrony zabytków w jak najszerszym kontekście zarówno dla dziedzictwa historycznego, kulturowego, religijnego, także archeologicznego w powiązaniu z ochroną przyrody, krajobrazu kulturowego oraz ekspozycją zabytków i krajobrazu. Powinien być punktem startowym edukacji patriotycznej, dumy i promocji regionu oraz rozwoju turystyki.

Polska energetyka na pierwszym miejscu

#Geotermia:

wykorzystanie zasobów geotermalnych obniża rachunki za ogrzewanie co najmniej o połowę. W naszym województwie przeprowadzono liczne badania geologiczne - wystarczy wykorzystać zdobytą wiedzę. Możliwe jest stosunkowo szybkie uruchomienie zdywersyfikowanych przestrzennie źródeł geotermalnych. Oznaczać by to mogło obniżenie kosztów ogrzewania mieszkań, rolniczej produkcji szklarniowej, obniżenie kosztów działalności szkół, szpitali, przedsiębiorstw. A także rozwój regionu, wzrost niezależności i bezpieczeństwa.

#LokalnyPrąd:

problemem polskiej energetyki jest pojemność sieci energetycznej, która znajduje się już na wyczerpaniu. Oznacza to, że przesłanie nadwyżek energii lub zaspokojenie wszystkich potrzeb w warunkach szczytu poboru jest czasami niemożliwe. W unijnych funduszach RRF 37% środków ma być przeznaczone na ekologiczne źródła energii. Nie powinniśmy zapomnieć o stworzeniu systemu magazynowania energii i wykorzystania prądu do wytwarzania wodoru, który jest paliwem przyszłości. Oznaczałoby to niezależność lokalnych wspólnot, wsi, osiedli od niedoborów w systemie ogólnopolskim a zatem większe bezpieczeństwo.

#RolniczyBiogaz:

rolnicy poddawani są coraz większej presji biurokratycznej. W interesie wszystkich mieszkańców regionu jest okazać im solidarność - w dodatku może to być opłacalne dla mieszkańców. Eksperci szacują, że wykorzystanie biogazowni nowej generacji - bezobsługowych, dostosowanych do różnego typu biomasy w tym obornika - pozwoliłoby odbudować pogłowie trzody chlewnej dzięki zmniejszeniu śladu metanowego ii wykorzystaniu synergii. Od zawsze wieprzowina była polskim towarem strategicznym.

Polska gotówka na pierwszym miejscu

#PolskaGotówka:

w różnych gremiach rozważane są plany wprowadzenia euro lub też pieniądza cyfrowego CBDC oraz całkowitego wycofania gotówki. Już dzisiaj wprowadzane są przez rząd fiskalne limity dla transakcji gotówkowych. Sejmik może zadbać o polską gotówkę w ramach współpracy zagranicznej województwa, w ramach uczestnictwa w międzynarodowych zrzeszeniach regionalnych i innych formach współpracy regionalnej, tworzenie stowarzyszeń i fundacji oraz przystępowania do nich. Zapewnienie obrotu polską gotówką na terenie Podkarpacia jest kluczowe aby nie doprowadzić do społecznego, cywilizacyjnego i gospodarczego wykluczenia naszych mieszkańców. Nowoczesne formy płatności elektronicznych mogą współistnieć. Gotówka jest elementem wolności i praw podstawowych.

Demokracja bezpośrednia

#Przejrzystość:

Ścisła współpraca z mieszkańcami województwa poprzez konsultacje społeczne w przypadkach przewidzianych ustawami oraz w sprawach ważnych dla województwa, w tym wprowadzenie budżetu obywatelskiego, tworzenie stowarzyszeń z gminami i powiatami, zawieranie porozumień z innymi jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego oraz z innymi województwami celem współpracy na rzecz mieszkańców, kontynuacja funkcjonowania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz powołanie Wojewódzkiej Rady Seniorów. Szersze wykorzystanie wiążących referendów w procesie decydowania o inwestycjach i stanowienia prawa.

#Współdziałanie:

Współpraca z wszystkimi samorządami ukierunkowana na rozwój województwa, w tym sprawiedliwy i uzasadniony podział środków zewnętrznych i dotacji z budżetu państwa bez względu na przynależność partyjną samorządowców oraz powiązania towarzyskie.

#Wspólnota:

Uchwalanie programów wojewódzkich służących realizacji ponadlokalnych i regionalnych celów publicznych w oparciu o najważniejsze potrzeby mieszkańców Podkarpacia.

#DostępDoObiektów:

Uchwalanie racjonalnych zasad gospodarowania mieniem Województwa Podkarpackiego oraz racjonalnych zasad korzystania z wojewódzkich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

#Diagnoza:

Cele strategiczne polityki społecznej województwa realizowane w oparciu o wnikliwą diagnozę problemów społecznych województwa, opartą o główne problemy społeczne, ze zwróceniem szczególnej uwagi na starzenie się populacji, problemy psychospołeczne dzieci i młodzieży, problemy osób z niepełnosprawnością, problemy opiekuńczo wychowawcze związane z wychowywaniem dzieci.

#KoordynacjaDlaBezpieczeństwa:

Opracowywanie i realizacja zadań obronnych na podstawie „Planu operacyjnego funkcjonowania województwa podkarpackiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”. Bezpieczeństwo jest wspólną sprawą. Aby nie straszyć niepotrzebnie mieszkańców Podkarpacia potrzebne są regularne spotkania, gdzie eksperci mogliby wyjaśniać, jakie są realne zagrożenia i jak się na nie przygotować, jednocześnie podkreślając, że wiele z tych działań ma charakter prewencyjny i nie oznacza bezpośredniego niebezpieczeństwa. Plany są ważne. Jednak to dobra komunikacja jest oznaką dojrzałości społeczeństw.